SmokeLily of the valleyGeometrySnowySun through the snow